JHW Coaching coachar företag så att de blir mer lönsamma, effektiva och tydliga genom att stärka organisationens och ledarskap, mål och värderingar. Vad skulle kunna hända om ditt företags medarbetare nyttjade sin fulla potential?

Företagscoaching som ger resultat

vårt erbjudande

JHW Coaching erbjuder coaching för chefer, ledare, team och medarbetare. Processen skräddarsys efter verksamhetens utmaningar, mål och vision. Vi klargör först ert nuläge och önskade läge och vägleder er sedan från tanke till handling. Stärkt företagskultur, ökad motivation, bättre ledarskap och tydligare kommunikation är bara några positiva effekter din verksamhet når med företagscoaching. Läs mer om vad coaching är här

Företagscoaching leder till:

  • Ökad lönsamhet och mer effektivitet

  • Motiverade medarbetare, starka team och personlig utveckling

  • Tydliga företagsmål, visioner och handlingsplaner

  • Coachande och värderingsstyrt ledarskap

  • Mindre sjukfrånvaro och ökad arbetshälsa

  • Starkare och samarbetsvänlig kultur

Vill du veta hur coaching kan stärka din verksamhet? Kontakta oss så coachar vi dig till rätt process. 

 

Förslag på företagspaket och fokusområden

Chef- & ledarskapscoaching

Vilka är dina styrkor och vad behöver du bli bättre på? Ledarskapscoaching främjar ditt företag då det ger chefer utrymme för ökad självmedvetenhet, nya insikter och reflektion.

Motiverade medarbetare & samarbetsvänlig kultur

Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något viktigare - nämligen individen. Att investera i humankapitalets utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen.

 

Starka team & ökad arbetsglädje

Stocksy.jpg

En hög arbetsglädje sparar företaget mycket resurser. Coaching stärker och utvecklar det friska i organisationen och minskar psykisk ohälsa, hög sjukfrånvaro och låg motivation.

Karriärcoaching & kompetensutveckling

Vet varje medarbetare varför de gör någonting upplever de att deras insats gör skillnad och presterar bättre. Ett företag som tar tillvara på medarbetares kompetens når bättre resultat.


Chefs- och ledarskapscoaching

En chef ställer krav och en ledare coachar. Anställda som känner sig uppskattade gör mer.

Vi vet idag ledarskapets enorma betydelse för en organisations framgång. Ändå visar undersökningar att 6 av 10 chefer idag känner sig osäkra på sin roll. Hur leder du dig själv och hur leder du andra? Vilka är dina styrkor och vad behöver du bli bättre på?

Ledarskapscoaching främjar ditt företag då det ger chefer utrymme för reflektion, nya insikter och ökad självmedvetenhet. Genom att identifiera framgångsfaktorer i beteende, värderingar, drivkrafter och motivation blir chefer tydligare i sin kommunikation och i sitt ledarskap. JHW Coaching coachar ledare så att de i sin tur kan coacha sina medarbetare till att nå sina mål.


Motiverade medarbetare & samarbetsvänlig kultur

Öka motivationen genom stärkt självledarskap, öppen kultur och värderingsstyrt ledarskap

Genom en tydlig coachingprocess hjälper JHW Coaching din verksamhet att öka motivationen och engagemanget hos personalen. Att investera i sina medarbetares utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen, och bidrar dessutom till att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda. Coaching som metod främjar samarbete, kommunikation, handling och inlärning vilket i sin tur leder till att medarbetare kan prestera och lyckas bättre.


Starka team & Ökad arbetsglädje

Mår du bra, så går det bra! Konstigare än så är det inte.

1231375_stocksy.jpg

Genom att arbeta proaktivt och skapa en god företagshälsa och samarbetsvillig kultur både mår och presterar medarbetare bättre. JHW Coaching coachar företag att ta fram en framgångsrik strategi för att nå ökad arbetsglädje och coachande förhållningssätt. Istället för sjukskrivningar, sjukfrånvaro, låg motivation och psykisk ohälsa utvecklar och stärker coaching det friska och starka i organisationen så att ni kan nå nya resultat. Genom enkla handlingar kan din verksamhet snabbt nå positiva förändringar i företagskulturen, i det individuella väl måendet och i lönsamheten.


Karriär-coaching och kompetensutveckling

Ska en medarbetare vara motiverad måste arbetet kännas meningsfullt.

Vet varje medarbetare varför de gör någonting upplever de att deras insats gör skillnad och presterar bättre. Fakta visar dock att medarbetares individuella mål alltför ofta inte matchar företagets - vilket hämmar såväl verksamheten som den personliga utvecklingen. 

JHW Coaching hjälper ditt företag att lyfta fram och tillvarata individuella styrkor samt identifiera medarbetares värdegrund och motivationsfaktorer - så att de kan matchas med företagets. Genom individuella karriärplaner och kompetensutveckling tar ditt företag tillvara på medarbetares kompetens och når bättre resultat.