Vad skulle kunna hända om ditt företags medarbetare nyttjade sin fulla potential?

JHW Coaching coachar företag så att de blir mer lönsamma, effektiva och tydliga genom att stärka organisationens och ledarskap, mål och värderingar. Vad är era utmaningar och era styrkor? Vad blir ert första steg till positiv förändring? 

Företagscoaching stärker din verksamhet

hur då? 

JHW Coaching erbjuder företagscoaching för såväl enskilda medarbetare, chefer & ledare och team & grupper. Processen skräddarsys efter verksamhetens behov, utmaningar, mål och vision. Stärkt företagskultur, ökad motivation, bättre ledarskap, tydligare kommunikation och förhöjd arbetsglädje är bara några positiva effekter din verksamhet når med företagscoaching.

JHW Coaching klargör ert nuläge och önskade läge och leder er från tanke till handling. Vill du veta hur coaching kan stärka din verksamhet? Kontakta oss så coachar vi dig till rätt process. 

 

 

PROCESSEN

Nedan är förslag på företagspaket. Vi skräddarsyr rätt process och kombination av nedan utifrån dina behov. 

 

Förslag på företagspaket och fokusområden

Chef- & ledarskapscoaching

Vilka är dina styrkor och vad behöver du bli bättre på? Ledarskapscoaching främjar ditt företag då det ger chefer utrymme för ökad självmedvetenhet, nya insikter och reflektion.

Motiverade medarbetare

Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något viktigare - nämligen individen. Att investera i humankapitalets utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen.

 

Starka team & ökad arbetsglädje

Stocksy.jpg

En hög arbetsglädje sparar företaget mycket resurser. Coaching stärker och utvecklar det friska i organisationen och minskar psykisk ohälsa, hög sjukfrånvaro och låg motivation.

Karriärcoaching & kompetensutveckling

Vet varje medarbetare varför de gör någonting upplever de att deras insats gör skillnad och presterar bättre. Ett företag som tar tillvara på medarbetares kompetens når bättre resultat.


Resultat av företagscoaching

Forskning visar att alla företag som satsat på coaching når bättre resultat och större arbetsglädje. Utmaningar kan vara till exempel otydlig ledarskap, ohälsa på arbetsplatsen, konflikthantering, hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, otydliga mål eller missnöjda kunder. Företag som är på sin topp är precis lika beroende av coaching. Hur ska ni undvika att bli bekväma och säkerställa att ni alltid är redo för nästa steg?

Alla chefer och medarbetare har mänskliga behov. Coaching lär ditt företag att bemästra dem och nå utveckling och framgång.

Coaching i organisationer leder till:

  • Ökad lönsamhet
  • Motiverade medarbetare
  • Tydliga företags- och individuella mål
  • Nöjda kunder
  • Klara syften och företagsvisioner
  • Coachande ledarskap
  • Mindre sjukfrånvaro
  • Starkare företagskultur
  • Ökad arbetsglädje
  • Effektivare organisation

Chefs- och ledarskapscoaching

En chef ställer krav och en ledare coachar. Anställda som känner sig uppskattade gör mer.

Vi vet idag ledarskapets enorma betydelse för en organisations framgång. Ändå visar undersökningar att 6 av 10 chefer idag känner sig osäkra på sin roll. Hur leder du dig själv och hur leder du andra? Vilka är dina styrkor och vad behöver du bli bättre på?

Ledarskapscoaching främjar ditt företag då det ger chefer utrymme för reflektion, nya insikter och ökad självmedvetenhet. Genom att identifiera framgångsfaktorer i beteende, värderingar, drivkrafter och motivation blir chefer tydligare i sin kommunikation och i sitt ledarskap. JHW Coaching coachar ledare så att de i sin tur kan coacha sina medarbetare till att nå sina mål. Vill du bli en tydligare ledare? Vi har även ledarskapsutbildningar. Läs mer om dem här.


Motiverade medarbetare

I slutändan är alla människor som har mänskliga behov. Genom att lära sig att bemästra dem kommer vi att nå framgång.

Genom en tydlig coachingprocess hjälper JHW Coaching din verksamhet att öka motivationen och engagemanget hos personalen. Att investera i sina medarbetares utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen, och bidrar dessutom till att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda. Coaching som metod främjar samarbete, kommunikation, handling och inlärning vilket i sin tur leder till att medarbetare kan prestera och lyckas bättre.


Starka team & Ökad arbetsglädje

Mår du bra, så går det bra! Konstigare än så är det inte.

1231375_stocksy.jpg

Genom att arbeta proaktivt och skapa en god företagshälsa finns mycket pengar att spara. JHW Coaching stöttar företag att ta fram en bra strategi för ökad arbetsglädje som passar ditt företag. Istället för sjukskrivningar, sjukfrånvaro, låg motivation och psykisk ohälsa utvecklar och stärker coaching det friska i organisationen. Genom enkla handlingar kan din verksamhet snabbt nå positiva förändringar i företagskulturen, det individuella väl måendet och i lönsamheten.


Karriär-coaching och kompetensutveckling

Ska en medarbetare vara motiverad måste arbetet kännas meningsfullt.

Vet varje medarbetare varför de gör någonting upplever de att deras insats gör skillnad och presterar bättre. Fakta visar dock att medarbetares individuella mål alltför ofta inte matchar företagets - vilket hämmar såväl verksamheten som den personliga utvecklingen. 

JHW Coaching hjälper ditt företag att lyfta fram och tillvarata individuella styrkor samt identifiera medarbetares värdegrund och motivationsfaktorer. Genom individuella karriärplaner och kompetensutveckling tar ditt företag tillvara på medarbetares kompetens och når bättre resultat.